Av. Alfons XIII cantonada C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
Dilluns a divendres de 8:30h a 14h Tardes dijous de 16h a 18:30h
OLH Badalona > Rehabilitació i Edificacions

Rehabilitació i Edificacions

CÈDULES D’HABITABILITAT (AQUEST TRÁMIT ES TRAMITA ON-LINE)

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Més informació primera ocupació >

Més informació segona ocupació >

DUPLICAT CÈDULA D’HABITABILITAT (AQUEST TRÀMIT ES TRAMITA ON-LINE)

Més Informació >

Sol.licitud de duplicat de Cèdula Habitabilitat