Av. Alfons XIII amb C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
dl a dv de 8:30h a 14h Tardes dj de 16h a 18:30h

Intermediació en Deutes de l’Habitatge

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei d’Acció Social i l’Oficina d’Habitatge, impulsa aquest servei de manera concertada amb el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i els Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona.

Telèfon per cita prèvia
93 483 26 00  Extensió 7141 i/o 7142

En síntesi, el SIDH és un servei:

 

  • D’acompanyament a la persona usuària.
  • De resolució extrajudicial de conflictes. No actua davant els Jutjats.
  • Públic i gratuït. Sense cap cost per les persones usuàries.
  • De proximitat. El servei es presta des dels 41 punts d’atenció habilitats a la demarcació.
  • Especialitzat. Ofereix informació i assessorament especialitzats a càrrec d’advocats seleccionats pels diferents col·legis de la demarcació i, intermediació per part dels mediadors del servei Ofideute de l’AHC.
  • Integral i transversal per la col.laboració dels diferents serveis, ens i organismes necessaris per a la resolució de la situació.
Els ambits d’atenció ciutadania que s’ofereixen són:

 

  • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que – per impagament – estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a l’inici d’un procediment d’execució.
  • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer on l’arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s’hagi adjudicat en subhasta l’habitatge llogat.