Av. Alfons XIII amb C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
dl a dv de 8:30h a 14h Tardes dj de 16h a 18:30h

Habitatge Protegit

INSCRIPCIÓ

El Registre de sol·licitants d’HPO és un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments, com és el cas de Badalona i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.
Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.
Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La inscripció en el Registre té una vigència d’un any.
Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, es crea un fitxer mínim comú als registres municipals i al registre de l’Administració de la Generalitat, que comportarà el fet d’agrupar tota la informació en un únic fitxer.

RENOVACIÓ

INSTRUCCIONS RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE BADALONA

1- En cas de no haver-se produït cap modificació en la informació que es va informar en la sol·licitud d’inscripció dels camps que a continuació es relacionen*, poden complimentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE que trobarà clicant aquí, que després ens haurà de presentar per tramesa genèrica tal i com s’explica en punt (2).

Nom i cognom
Municipi d’emapdronament
Data d’empadronament
Tipus d’identificació i número d’identificació
Sexe, data de naixement, estat civil
Dades del cònjuge
Dades de la unitat de convivència
Membres de la unitat de convivència
Declaració sobre la necessitat d’habitatge

*En el cas d’haver-se produït alguna modificació, s’haurà de tramitar una nova inscripció al Registre, aportant la nova sol.licitud complimentada i signada conjuntament amb la documentacio corresponent. (recordar demanar cita prèvia a www.olh.cat).  

2 – Per fer la presentació de la declaració responsable per la renovació de la inscripció un cop complimentada i signada, s’ha d’annexar la mateixa a l’apartat tramesa genèrica que trobaran a la pàgina d’inici d’aquesta web o clicant aquí : (TRAMESA GENÈRICA) , on hauran d’indicar el següent text en el camp “exposo”: SOL·LICITO LA RENOVACIÓ D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE BADALONA AMB NÚMERO D’EXPEDIENT XXXXXX-20XX- 08015.  ANNEX TRAMETO LA CORRESPONENT DECLARACIÓ RESPONSABLE.

AQUESTES SÓN LES PROMOCIONS D’HPO A BADALONA ACTUALMENT:

35 habitatges al carrer de Progrés, Tortosa, Indústria TITAN ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.U. (data anunci 01/07/2021)

7 habitatges Av. Eduard Maristany, 347 REDES PROMOTORA 8 MA, S.L. (data anunci 21/06/2021)

2 habitatges Av. Marques de Montroig, 265 LOMENTO ITG, SL (data anunci 11/05/2021)

41 habitatges c/ Eduard Maristany 286-298. PREMIER PROYECTOS Y PROMOCION DE VIVIENDAS, S.L. (data anunci 26/11/2020)

7 habitatges Av. Marques de Montroig, 93 ARQURA HOMES FAB (data anunci 02-11-2020)

2 habitatges Av. Marques de Montroig, 265 LOMENTO ITG, S.L. (data anunci 02-11-2020)

3 habitatges Av.Marques de Montroig, 265 LOMENTO ITG,S.L (data anunci 05-05-2020)

6 habitatges C. de la Camèlia 67-69 QUROLIA S.L.(data anunci 18-02-2020)

21 habitatges C. Pompeu Fabra 45-53 CORP (data anunci 02/10/2019)

17 habitatges C. Pomar de Baix 78-80 ILUCRI S.l.(data anunci 19/06/2019)