AJUTS REHABILITACIÓ

CÈDULES D’HABITABILITAT
Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 

CONVOCATÒRIA OBERTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació

 

Seguiment d’expedients

 

 

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

 

Més informació primera ocupació

 

Més informació segona ocupació

 

DUPLICAT CÈDULA D’HABITABILITAT

Sol.licitud de duplicat de Cèdula Habitabilitat.

Més Informació